Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č.. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je právnická osoba NIDUM Services, sro, Slovenská 16, 080 01 Prešov, IČ: 53 153 511, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov. : Sro 40609/P (dále jen: „provozovatel“).

 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou adresa: Slovenská 16, 080 01 Prešov

 3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal od třetích stran během trvání vašeho pracovněprávního vztahu, závazkové vztahu nebo jiného vztahu, který souvisí s výkonem činnosti provozovatele a má vliv na zpracování osobních údajů.

 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem (účelem) zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnění povinností souvisejících s pracovněprávním vztahem a obdobným vztahem podle článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnění povinností provozovatele, které je nezbytné podle zvláštního předpisu ve smyslu § 13 ods. 1 písm. c) Zákona Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, v případě, že si zboží nebo službu objednáváte na firmu, tak je také třeba zadat firemní údaje a také je třeba uvést dodací adresu), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit, plnění povinností při pracovněprávních vztazích, které jsou nezbytné k uzavření pracovněprávního vztahu a dalších činností spojených s pracovněprávním vztahem, plnění povinností vyplývajících ze zákona, které jsou provozovateli dány podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána a provozovatel je povinen tyto zákony a smlouvy dodržovat, při plnění povinností, které jsou nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, zasílání obchodní ch oznámení a výkon dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže způsobem, který stanoví Nařízení a Zákon.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby (společnosti), které zajišťující služby provozování web stránky, vedou účetnictví provozovatele, zajišťující marketingové služby,

 2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona, právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona, právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona, právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslo, antivirový program, šifrování, …

 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky web stránku potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni/obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2022

Zasílání novinek

Chcete být informováni o novinkách a akcích? Zadejte svou e-mailovou adresu pro odběr novinek.

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním všech souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie. Přečíst více

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače umisťují vámi navštívené webové stránky. Weby používají soubory cookie k usnadnění efektivní navigace a provedení určitých funkcí uživatelům. Soubory cookie, které jsou potřebné pro správné fungování webu, lze nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na této stránce.Přijmout nezbytné